رهنمایی شغلی و آموزشی به فارسی، فارسی دری

آموزش حرفه ای و ارتقای بیشتر آن می تواند فرصت های جدید باز نموده، پیدا کردن یک کار خوب را آسان تر سازد. برای افرادی که مدت زیادی نیست در اتریش بسر می برند، مهم است تا زبان آلمانی را بهتر فرابگیرند. در سرتا سر اتریش نهاد های وجود دارند که به زبان فارسی و فارسی دری به پرسش ها در مورد آموزش حرفه ای، ادامه و فرا گیری بیشتر آن مشاوره می دهند و از آن پشتیبانی می نمایند.